Årsstämman för Midway Holding AB (publ) kommer äga rum onsdagen den 22 april 2020 kl. 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Kallelsen kommer längre fram att annonseras i Svenska Dagbladet och kallelsen kommer även att återfinnas i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar.

Information om valberedningen

Valberedningen utgörs av Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Mats Nilstoft och är därmed icke oberoende från ägande i Midway Holding. Skälet till avvikelsen är Midway Holdings två dominerande ägare. Anders Bergstrand (som representant för Tibia Konsult AB) kontrollerar 52,06 % och Jan Bengtsson (som representant för Marknadspotential AB) 25,83 % av samtliga röster i bolaget.

Inga ledamöter i valberedningen har avgått eller tillkommit sedan föregående stämma.

Dokumentation från årsstämmor

Dokumentation för 2020 kommer längre fram.

Protokoll från årsstämman 2013-04-23
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2013-04-23
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2013-04-23
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisors försäkran enl ABL9 6b

Protokoll från årsstämman 2012-04-25
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2012-04-25
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2012-04-25

Protokoll från årsstämman 2011-04-28
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2011-04-28
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2011-04-28

Protokoll från årsstämman 2010-04-22
Bolagsordning från bolagsstämma 2010-04-22
Bolagsstämmotal från ordinarie bolagsstämma 2010-04-22
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2010-04-22
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2009-04-22
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2009-04-22

Bolagsstämmotal från ordinarie bolagsstämma 2008-04-09
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2008-04-09
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2008-03-06
Bolagsstyrningsrapport 2008