Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Bolagsstyrning

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Midway Holding tillämpar från och med 2008-07-01, Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag.

Enligt Kodens definition är majoriteten av Midway Holdings styrelse inte oberoende och några ledamöter har varit representerade i styrelsen under lång tid. Bedömningen är att det finns stora fördelar med lång erfarenhet av verksamheten och kontinuitet i ett bolag som Midway Holding.

Valberedningen utgörs av Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Annika Bergengren och är därmed icke oberoende från ägande i Midway Holding. Skälet till avvikelsen är Midway Holdings två dominerande ägare. Anders Bergstrand (som representant för Tibia Konsult AB) kontrollerar 50,4 % och Jan Bengtsson 24,9 % av samtliga röster i bolaget.

Styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, funnit det ändamålsenligt att inte utse något särskilt revisionsutskott. Diskussioner med företagets externa revisorer bedöms, tillsammans med de kontroller som utförs av koncernens ledning, utgöra en godtagbar nivå.

Intern kontroll

Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Koncernens resultat och utveckling följs upp månadsvis och rapporteras med analyser och kommentarer till styrelsen.

Intern revision

Midway har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision), då styrelsen gjort bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar en sådan funktion.

Ersättningspolicy

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

  • Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön skall ej utgå.
  • Bolagsledningen har rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Samtliga pensioner skall vara avgiftsbestämda.
  • Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. VD har under vissa förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 24 månadslöner (med avräkning för vad han under denna tid erhåller från annan arbetsgivare).

I bolagsledningen ingår VD och finanschef. Styrelsens ordförande förhandlar ersättning med VD och VD med finanschefen. Slutliga avtal redovisas för styrelsen.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se