Bolagsstyrning

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning
Midway Holding tillämpar från och med 2008-07-01, Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag.

Sammansättningen i Midways styrelse följer de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Valberedningen utgörs av Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Mats Nilstoft och är därmed icke oberoende från ägande i Midway Holding. Skälet till avvikelsen är Midway Holdings två dominerande ägare. Anders Bergstrand (som representant för Tibia Konsult AB) kontrollerar 52,06 % och Jan Bengtsson 25,83 % av samtliga röster i bolaget.

Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Koncernens resultat och utveckling följs upp månadsvis och rapporteras med analyser och kommentarer till styrelsen.

Intern revision
Midway har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision), då styrelsen gjort bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar en sådan funktion.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet utgörs av Lennart Pihl som är utskottets ordförande samt Joel Eklund. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är;

• Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

• Följa och utvärdera pågående och under årets avslutade program, både för rörliga ersättningar och för bolagsledningen.

• Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer och ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av Anna Söderblom, som också är utskottets ordförande, och Lennart Pihl. Koncernchefen är inbjuden och koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.

Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Midway Holdings styrelse.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att;

• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering,

• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan externa och interna revisionen och synen på bolagets risker,

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor,

• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen,

• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen,

• revisionsutskottet ska protokollföra sina möten,

• när styrelsen delegerat beslutsrätten i en specifik fråga snarast handlägga denna fråga samt återrapportera till styrelsen, samt

• revisionsutskottet ska rapportera till styrelsen på ordinarie styrelsemöten samt genom att protokoll från utskottets möten biläggs ordinarie styrelsematerial.

Bolaggstyrningsrapporter
Revisors utlåtande
[/vc_column_text]

Bolaggstyrningsrapporter
[/vc_column][/vc_row]
Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter, koncernchefer och för revisorn.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter, koncernchefer och för revisorn.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]