Hållbarhetsrapport 2018

Midway har i takt med samhällets ökade fokus på hållbarhet sett ett ökat behov, såväl internt som externt, av ett systematiskt hållbarhetsarbete på koncernnivå. Detta har sammantaget initierat flera viktiga processer och frågeställningar kopplat till vad hållbarhet innebär för Midway.

Under 2017 arbetades flera nya policys och processer fram som syftar till att bättre kontrollera den påverkan på bland annat miljön och sociala frågor som Midway har, både på koncernnivå och genom dotterbolagen. Midway fortsatte under 2018 att kartlägga och utveckla det pågående hållbarhetsarbetet utifrån de insatser som startades 2017. För 2019 är en ny hållbarhetsstrategi under framtagande i samarbete med en extern aktör för att ytterligare öka fokus på hållbarhet i koncernen.

Även med en koncernövergripande policy, är en del frågor företagsunika och drivs bäst av de enskilda bolagen, anpassade för varje bolags verksamhet. Kompetensen hos våra bolag kan inte ersättas av koncernens styrning. Flera mätetal, styrdokument och välfungerande arbetssätt finns därför kvar på lokal nivå. Koncernens hållbarhetsstyrning har utformats för att komplettera och stärka det arbete som dotterbolagen redan har på plats – och för att förenkla. En gemensam uppförandekod, modell för riskanalys samt verktyg för bland annat leverantörs- bedömningar syftar till att göra det dagliga hållbarhetsarbetet enklare. Den nya modellen för hållbarhetsstyrning, som kom på plats 2017, utgör ett verktyg som ger koncernen en mer samlad bild över vad hållbarhet innebär för Midway-bolagen.

 
 
Koncernens påverkan under 2018 – nyckelindikatorer

Medarbetare – Midway arbetar aktivt för att utveckla medarbetarna inom koncernen, vilket bland annat innebär att mer än hälften av koncernens anställda erhåller regelbunden karriärutveckling. Vidare erbjuder samtliga bolag inom koncernen friskvård och hälsofrämjande aktiviteter till de anställda.

Sociala förhållanden – Midway har under 2018 följt upp verksamheten utifrån sociala förhållanden, vilket bland annat visat att det inte förekommit några incidenter avseende korruption. Ett förebyggande arbete med ett centralt verktyg för dotterbolagen att utöva egen intern kontroll har körts som pilotprojekt på några dotterbolag under 2018 och är planerat att rullas ut på fler bolag under 2019. Koncernen har antagit en Uppförandekod för Leverantörer och påbörjat spridningen av denna till leverantörer med positiv respons under 2018. Under 2019 planeras implementering av kontinuerlig granskning av leverantörer med avseende på sociala förhållanden på dotterbolagsnivå.

Miljö – Midway bedriver tillståndspliktig verksamhet i tre dotterbolag där regelbunden uppföljning av miljöpåverkan sker i enlighet med de lagkrav som finns. Miljöpåverkan har en självklar plats på koncernens agenda och utsläppsmängder samt energiför- brukning mäts och rapporteras in från samtliga verksamheter.