2019 i korthet

• Midways två största ägare konverterade konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 53 Mkr i mars och stärkte bolagets finansiella position.

• Nytt bankavtal om upp till 220 Mkr över tre år upprättades. Avtalet utgör grunden i vår dagliga verksamhet och möjliggör handlingsutrymme för rätt investeringar.

• Nedläggningen av MidTrailer slutfördes.

• Dotterbolaget Gustaf E Bil avyttrades. Avyttringen medförde en resultateffekt på cirka -20 Mkr men hade en positiv påverkan på koncernens nettoskuld.

• Renodlingen av koncernen slutfördes. Midway har nu en stark plattform för att bygga en starkare koncern med strategin att växa utifrån kärninnehavet HAKI.

• Midway återbetalade resterande konvertibellån med nominellt belopp 42 Mkr.

• Förvärv av det brittiska bolaget Span Access Solutions Ltd. som med sin specialistkunskap och sina kundanpassade lösningar kompletterar HAKIs erbjudande.

Nyckeltal 2019

• Nettoomsättning 796 Mkr (768)

• Justerat rörelseresultat 66 Mkr (66)

• Rörelseresultat 74 Mkr (66)

• Justerad rörelsemarginal 8,3% (8,6)

• Nettoresultat 61 Mkr (47)

• Resultat per aktie 2,30 kr (1,91)

• Soliditet 60% (44)

• Nettoskuld 144 Mkr (89)

• Anställda 227 (221)

Omsättning per bolag 2019

  • FAS Converting 9%
  • HAKI 69%
  • Landqvist mekaniska 7%
  • NOM Holding 15%

Geografisk omsättning 2019

  • Sverige 24%
  • Övriga Norden 40%
  • Övriga marknader 36%