Årsstämman för Midway Holding AB (publ) kommer äga rum onsdagen den 22 april 2020 kl. 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Kallelse enligt nedan har annonserats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2020 och kallelsen i sin helhet återfinns i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2020.

Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2020 kl 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 april 2020, dels senast torsdagen den 16 april 2020 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 16 april 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida (www.midwayholding.se), genom e-post till midway@midwayholding.se, skriftligen under adress Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö eller per
telefon 040-301210. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakts­­formulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelse och styrelseordförande
 15. Val av revisorer
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare
 17. Förslag till beslut om utseende av valberedning
 18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 60 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 24 april 2020. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 29 april 2020.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: styrelsens ordförande Lennart Pihl

Styrelseledamöter: omval av Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson och Anna Söderblom samt nyval av Susanne Persson (dvs sex ordinarie ledamöter utan suppleanter).

Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl.

Styrelsearvode: 1 070 000 kr, att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr till Anders Bergstrand och med 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Revisorer (punkterna 13 och 15)

Revisorer: Valberedningen föreslår att Midway ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2021. Midways revisionsutskotts rekommendation i fråga om val av revisorer överensstämmer med valberedningens förslag.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Dokumentation m m
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 27 329 136 aktier, varav 9 920 793 A-aktier och 17 408 343 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 116 616 273 röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2020
Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

Införes i PoIT och på hemsidan den 25 mars 2020
Att kallelse skett annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet

 

Dokumentation från årsstämmor

Protokoll från årsstämman 2013-04-23
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2013-04-23
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2013-04-23
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisors försäkran enl ABL9 6b

Protokoll från årsstämman 2012-04-25
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2012-04-25
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2012-04-25

Protokoll från årsstämman 2011-04-28
Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2011-04-28
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2011-04-28

Protokoll från årsstämman 2010-04-22
Bolagsordning från bolagsstämma 2010-04-22
Bolagsstämmotal från ordinarie bolagsstämma 2010-04-22
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2010-04-22
Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Årsstämmotal från ordinarie årsstämma 2009-04-22
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2009-04-22

Bolagsstämmotal från ordinarie bolagsstämma 2008-04-09
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2008-04-09
Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB 2008-03-06
Bolagsstyrningsrapport 2008