Definitioner

Soliditet: Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen.

Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder, inklusive räntebärande del av avsättningar men exklusive konvertibelt förlagslån, med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar.

Räntetäckningsgrad: Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Avkastning på eget kapital: Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttokassaflöde: Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar och ej kassaflödespåverkande poster.

Justerat rörelseresultat: Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. För 2018 utgörs detta av resultat i Midtrailer. För 2017 avser det Midtrailer, föregående års nedskrivningar i Haki samt omstruktureringskostnader för NOM Holding.

Kvarvarande verksamhet:
Teknik: FAS Converting Machinery, Haki, Landqvist Mekaniska Verkstad och Midtrailer.
Handel: Gustaf E Bil AB, Norgeodesi & Normann Olsen Maskin (NOM Holding).

Avvecklad verksamhet: I avvecklad verksamhet ingår Dissolvi (fd Cbiz), Sporrong, Stans & Press samt Sigarth.