VD:s kommentar

Kraftigt förbättrad skuldsättning skapar större handlingsfrihet

Under 2018 har vi i stort levererat i enlighet med vad som utlovades under inledningen av året. Efter ett första kvartal med genomlysning av HAKI har vi under det andra halvåret avyttrat Sporrong, Gustaf E Bils anläggning i Vara, Stans & Press och Sigarth samt mot slutet av året inlett en avveckling av MidTrailer.

Idag består Midway av fem bolag. Vårt största innehav HAKI har en stark position på sin marknad, med goda tillväxtmöjligheter, både organiskt och genom förvärv. Dessutom ingår i portföljen Landqvist, FAS och NOM Holding som är väl fungerande bolag med bra positioner inom sina nischer och som genererar goda kassaflöden. Under de senaste åren har dessa fyra bolag levererat goda och stabila resultat – och vi känner oss trygga i att de kommer att fortsätta göra det. Utöver dessa har vi även Gustaf E Bil där vår analys är att det är ett väl fungerande företag, men att det inte passar in i vår portfölj. Vår ambition är därför att hitta en ny, bättre ägare till Gustaf E Bil.

Stärkt finansiell position 

Ett av de viktigaste resultaten av förändringarna under 2018 är att vi har stärkt vår finansiella position. Det har vi kunnat göra tack vare ovan nämnda avyttringar samt genom stabila kassaflöden från våra fyra långsiktiga innehav. Skuldsättningsgraden är nu nere på en betryggande nivå. Det skapar lugn i organisationen, ger oss flexibilitet för framtiden och gör att vi kan agera snabbt och kraftfullt när vi hittar lämpliga förvärv. Det ger oss också en solid grund för att kunna hantera både konvertibler och omfinansiering, vilket kommer att ske under första halvåret 2019.

Fokus på våra långsiktiga innehav och på förvärv 

Midways stora potential framöver ligger i vårt kärninnehav HAKI. Med utmaningarna i HAKI mot slutet av 2017 och inledningen av 2018 som bakgrund var det viktigt att snabbt få en ny, stark ledning med hög integritet på plats, vilket vi lyckades med. Lönsamheten i bolaget utvecklades bra under året. Omsättningen under 2018 var lägre än 2017, vilket främst beror på en medveten strategi där bolaget är något mer selektivt i vilka beställningar som tas, i syfte att skapa högre lönsamhet. HAKIs nya ledning har under året arbetat fram en ny strategi som grundar sig på att successivt förflytta verksamheten från bygg och produkter till industri och service, med ambitionen att skapa en stabil och lönsam tillväxt. Mot slutet av året har strategin utvecklats och förfinats. Under inledningen av 2019 implementeras strategin i dialog med HAKIs medarbetare. För HAKI har vi identifierat tillväxtmöjligheter i flera dimensioner. Vi har initialt valt att fokusera på segment med komplexa behov i norra Europa samt att modernisera och optimera försörjningskedjan. Vi ser även en stor potential i att kunna växa med förvärv som kompletterar HAKI. Vi ser möjligheter både att hitta synergier och att konsolidera en fragmenterad marknad. Sammantaget är jag mycket nöjd med HAKIs arbete under 2018 och bolagets potential framöver.

FAS har levererat ytterligare ett bra år. De maskiner som FAS utvecklar har möjlighet att bidra till en mer miljövänlig hantering av den globala avfallsmassan. Bolaget har goda framtidsutsikter.

Landqvists Mekaniska har haft extrema volymer under hösten där vi bedömer att vissa av dessa beställningar är av engångskaraktär. Volymerna kommer att normaliseras under 2019, men såväl omsättning som lönsamhet bedöms vara fortsatt goda. Omstruktureringen av NOM Holding är nu helt genom- förd och bolaget genererade, framför allt under det andra halvåret, ett bra resultat i linje med vad vi bedömde när projektet inleddes.

Under 2018 har vi byggt vidare på vår förvärvsstrategi, etablerat en strukturerad process och börjat bygga relevanta nätverk. Vi har under slutet av 2018 och inledningen av 2019 avsevärt ökat takten och analyserat ett antal bolag i enlighet med vår strategi, men har ännu inte kommit till avslut på rätt nivåer.

Centralt på Midway Holding fortsätter vi att se över våra kost- nader. Vi har krympt antalet legala enheter från knappt 50 till mindre än 30 – dels genom avyttring av bolag, dels genom likvidering av vilande bolag. Vid ingången av 2018 bestod huvudkontoret av fem medarbetare, idag är vi tre och under det första kvartalet 2019 flyttade vi till mindre och mer kostnadseffektiva lokaler. Under året tog vår tidigare controller Rikard Fransson steget upp till positionen som CFO, efter att Sofia Svensson lämnat bolaget för ett externt VD-uppdrag.

Från konglomerat till industrialist 

Under drygt två år har vi ägnat större delen av tiden åt att omstrukturera, avveckla eller avyttra – allt för att få ner skuldsättningsgraden på en sund nivå och för att lyfta resultat och kassaflöden till en acceptabel nivå. Under 2019 vänder vi blad och vårt fokus blir tillväxt, organiskt och genom förvärv, och det ser jag verkligen fram emot.

Malmö i mars 2019
Sverker Lindberg, VD