Hållbarhet för Midway

Midways filosofi är ett långsiktigt ägande av välmående och stabila bolag, där grundförutsättningen är att lönsamhet och
hållbarhet går hand i hand. Som börsnoterat bolag är våra ägares ökade intresse för hållbarhet en viktig drivkraft för hur vi som koncern ska agera.

En stor del av dagens mest centrala hållbarhetsfrågor är företagsunika och drivs därför bäst av varje enskilt dotterbolag
utifrån dess särskilda verksamhet. Detta berör exempelvis frågor om material, avfallshantering och effektiv energianvändning. Kompetensen hos våra bolag kan inte ersättas av koncernens styrning och därför är ett flertal styrdokument implementerade på lokal nivå som styr det dagliga hållbarhetsarbetet.

Samtidigt ska Midway genom ett ansvarsfullt engagemang i dotterbolagen bidra till en mer hållbar utveckling. Därför har koncernens hållbarhetsstyrning utformats för att i huvudsak komplettera och stärka det hållbarhetsarbete som redan finns på plats, medan koncernen i vissa fall varit pådrivande. På så vis möjliggör vi för de gemensamma ansträngningar som gör att vi bättre kan möta våra ägares förväntningar och kunders krav som i slutändan stärker vår konkurrenskraft.

En mer aktiv styrning av hållbarhetsarbetet

En viktig roll för Midway som ägarbolag är att utveckla och tillhandahålla de policydokument som ska vägleda arbetet bland våra dotterbolag. Samtliga dokument ska implementeras av respektive bolagsledning och ses över årligen av koncernledningen. I takt med att Midway rör sig från konglomerat till industrialist kommer även hållbarhetsarbetet att utvecklas, vilket bland annat innebär att den koncerngemensamma mätningen av hållbarhetsindikatorer kommer att utvidgas, bland annat för området mänskliga rättigheter. I nuläget är mätningen på koncernnivå begränsad till ett urval indikatorer, men varje dotterbolag kommer även i fortsättning att ha kravet att sätta upp egna, för verksamheten relevanta, mätetal som ska anges till koncernledningen inklusive utfallet under året.

Gemensamt för alla dotterbolagen är exempelvis användningen av specifika miljömätetal och en kontinuerlig uppföljning av energiförbrukning, som framför allt för HAKI och Landqvist har minskat särskilt de senaste åren.  Därutöver sker även mätning och uppföljning beträffande korruption, arbetsplatsolyckor, samt individuella, verksamhetsspecifika mätningar så som vattenförbrukning, mängd återvunnet material och energikonsumtion per producerad enhet.

Antalet rapporterade olyckor för 2019 inom Midway uppgår till 11 vilket är en försämring jämfört med 2018 då 4 olyckor rapporterades. Ingen av olyckorna var av allvarligare karaktär men Midway tar utvecklingen på stort allvar och har intensifierat dialogen med dotterbolagen kring utvecklingen av det förebyggande arbetet. Samtliga bolag inom koncernen erbjuder hälsofrämjande aktiviteter för alla anställda i olika former, exempelvis tillgång till motion på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag. Samtliga bolag inom koncernen investerar också i fortbildning för de anställda. Investering i utbildning per anställd uppgick i medeltal till 7000 kr under 2019 vilket är en ökning jämfört med 5000 kr under 2018.

Under 2017 skedde en grundlig genomgång av dotterbolagens hållbarhetsarbete, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och riskanalys. Arbetet resulterade i att ett flertal styrdokument och processer utvecklades med syftet att vi bättre ska kunna styra koncernens och dotterbolagens miljömässiga och sociala påverkan. De centrala styrdokumenten är vår hållbarhetspolicy, interna uppförandekod, uppförandekod för leverantörer samt mångfaldhetspolicy för styrelsen. Dessa har till syfte att göra det dagliga hållbarhetsarbetet tydligare såväl internt som externt. Arbetet med att implementera dessa har pågått under 2019 och inga nya dokument har bedömts som nödvändiga i nuläget.

Hållbarhetspolicyn är ett resultat av koncernens nya modell för hållbarhetsstyrning som kom på plats 2017. Policyn definierar vad vi förväntar oss av vår egen organisation och koncernbolag och skapar därmed förutsättningar för en mer aktiv styrning och uppföljning av de hållbarhetsfrågor som är av särskild betydelse för koncernen. Utöver detta preciserar hållbarhetspolicyn koncernens löften till våra ägare och dotterbolag, våra medarbetare, miljön och det omkringliggande samhället.

Vår gemensamma uppförandekod definierar förväntningarna på hur medarbetare såväl som styrelsen liksom alla som agerar i vårt eller dotterbolagens namn ska agera i olika situationer. Koden utgör kärnan i Midway Holdings förhållningssätt till affärsetik och genom att agera i linje med denna ser vi till att alla de som möter koncernen och dess bolag förstår och känner sig trygga med vad vi som helhet står för. Genom att uppförandekoden implementeras i varje dotterbolags verksamhet säkerställer vi ett enhetligt agerande genom hela koncernen beträffande områden som:
• Mänskliga rättigheter
• Jämställdhet och mångfald (kompletteras även av en särskild mångfaldspolicy för styrelsen)
• Hälsa och säkerhet
• Motverkande av korruption
• Hantering av intressekonflikter och förutsättningar för rättvis konkurrens
• Hantering av person- och kunduppgifter

Beträffande arbetet med att motverka korruption anger uppförandekoden allmänna förhållningsregler som dotterbolagen ska följa. Under 2019 har exempelvis HAKI utvecklat ett webbverktyg som på ett smidigare sätt ska tydliggöra för medarbetarna vad som är korrekt beteende. Uppförandekoden omfattar även hur vi som koncern ställer oss till mänskliga rättigheter och anger hur vi ska arbeta förebyggande med utbildning samt hur vi går tillväga i de fall en överträdelse skulle upptäckas. Antal incidenter av korruption inom koncernen har uppmätts till 0 för både 2018 och 2019.

Vår koncernövergripande leverantörskod är ett verktyg för hur dotterbolagen ska bedöma våra leverantörers arbete, för att säkerställa att arbetet längs med värdekedjan sker med hänsyn till våra krav på arbetsvillkor och miljömässighet. Styrelsens mångfaldspolicy har som mål att främja ett oberoende och kritiskt förhållningssätt i styrelsens arbete, vilket innebär att ledamöterna ska ha varierande kön, ålder, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.

Hantering av hållbarhetsrisker

Riskerna kopplade till koncernens verksamhet är främst produktionsrelaterade och kopplade till arbetsmiljön hos våra
dotterbolag. Bolagen hanterar inga farliga kemikalier och det förekommer inga större utsläpp inom verksamheten. Det förekommer en jämn klimatpåverkan i produktionen som främst kan härledas från insatsmaterial och transporter. Koncernens bolag arbetar därför aktivt för att minska materialåtgången, bland annat genom att öka andelen återvunnet och återanvänt material i produktionen. Därutöver sker även ett kontinuerligt arbete med att säkerställa att koncernens underleverantörer, så som producerande företag och transportaktörer, lever upp till våra krav som anges i den koncernövergripande leverantörskoden.

De arbetsmiljömässiga riskerna är främst relaterade till hanteringen av tungt gods, maskinhantering, samt manuella arbeten som svetsning. För att hantera dessa risker prioriteras adekvat skyddsutrustning och lämpliga arbetsverktyg genomgående samtidigt som arbetsspecifika utbildningar för personalen sker kontinuerligt. Samtliga dotterbolag följer regelbundet upp samtliga arbetsmiljörisker och har rutiner för att uppmärksamma och agera vid eventuella olyckor.