Resan från konglomerat till industrialist har inletts

Under drygt två år har Midway ägnat mycket tid åt att omstrukturera, avveckla eller avyttra – allt för att få ner skuldsättningsgraden på en sund nivå och för att lyfta resultat och kassaflöden till en acceptabel nivå. Under 2019 vänder Midway blad och vårt fokus blir tillväxt, organiskt och genom förvärv. Som ett led i den nya strategin har det under 2018 skett en renodling mot färre och strategiskt intressanta bolag, vilket bland annat inneburit följande:

   

Fokus på att utveckla HAKI

• Stora utvecklingsmöjligheter i befintlig verksamhet

• Strategisk förflyttning från bygg och produkter till industri och service.

• Säkerhet är centralt i västvärlden, sprider sig successivt till andra regioner – i denna förflyttning passar HAKIs lösningar väl in.

Utveckla befintliga innehav och Midways förvärvskriterier

Midways ambition är att fortsätta utveckla de befintliga innehaven tillsammans med lokala ledningsgrupper i respektive bolag. För flera av bolagen innebär detta att den organiska tillväxten är prioriterad.

Midways stora potential ligger dock i att finna strategiska förvärv som kompletterar nuvarande innehav, främst avseende HAKI. Midway utvärderar löpande förvärvskandidater baserat på vissa fastställda kriterier, till exempel:

• Bolag med etablerad verksamhet, utvecklingspotential och/eller synergier med övriga bolag i Midway. Vi investerar inte i turn-arounds.

• Bolaget ska ha egna produkter och egna varumärken, gärna med en premiumposition på marknaden.

• Verksamhet i norra Europa, gärna så nära Sverige som möjligt.

• Bolaget ska ha en stark position i sin värdekedja och inte vara beroende av enskild kund eller leverantör.

• Bolaget ska visa lönsamhet över tid och bidra med 2018 kassaflöde redan från start.

• Bolag som på ett utmärkt sätt hanterar trenderna säkerhet, ökade lönekostnader och digitalisering.

Högre lönekostnader ställer krav på ökad effektivitet, vilket gynnar HAKIs produkter och lösningar

• Digitalisering – HAKI har en god position gentemot konkurrenter med ett väl utvecklat digitalt erbjudande främst inom projektplanering.

• Förvärv av bolag innebär möjligheter till synergier inom försäljning, organisation, operativt arbete och i distributionskedjan.