Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22§ Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstning kommer att kunna genomföras till och med tisdagen den 20 april 2021. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns upplagt på hemsidan; Poströstning.

Aktieägare kan poströsta genom att skicka in ifyllt och signerat röstformulär till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, senast den 20 april 2021 eller inge motsvarande handling med e-post till midway@midwayholding.se.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker, kommer röstformuläret i sin helhet att förklaras ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. För eventuella frågor kring röstningsförfarandet, kontakta Midway Holding på telefon 040 – 30 12 10.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats Poströstning och skickas med post till aktieägare som begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Frågor

Styrelse samt VD och koncernchef ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra koncernföretag. Aktieägare som vill begära upplysningar kan göra det på något av följande sätt:

  1. Via e-post till midway@midwayholding.se
  2. Via post till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22, Malmö.

Frågor från aktieägare ska ha kommit Midway Holding tillhanda senast den 11 april 2021 och kommer att besvaras senast den 16 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på Midway Holding webbplats www.midwayholding.se och kommer även att skickas till aktieägare som begärt det och uppgett sin adress.