Valberedningen består av Anders Bergstrand, Jan Bengtson samt Mats Nilstoft.

Information om valberedningen

Valberedningens sammansättning avviker från Kodens krav i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Bergstrand anses därvidlag vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen genom att han är styrelseledamot i bolaget. Jan Bengtsson anses också ha en sådan beroendeställning mot bakgrund av att han tidigare var styrelseledamot i bolaget samt att hans son Svante Nilo Bengtsson är styrelseledamot i bolaget. Anledningen till avvikelsen är att det ter sig naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen eftersom de likväl torde ha ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Inga ledamöter i valberedningen har avgått eller tillkommit sedan föregående stämma.

Kontakt med valberedningen

För aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för frågor eller förslag,
vänligen skicka ett mejl till Midway@midwayholding.se och skriv “Valberedningen” i ämnesraden.